Article

after-doing-the-iso-standard-how-good-is-it

ทำมาตรฐาน ISO แล้วดีอย่างไร

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

          สำหรับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน ISO ตัวอย่างเช่น ISO 9001 ระบบการจัดการคุณภาพ, ISO 14001 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 45001 ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นในส่วนขององค์กรเอง  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ภายในเช่นพนักงานในองค์ บริษัทในเครือ ภายนอกเช่นลูกค้า ชุมชน สังคม ประชาชน หน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ออกกฎหมาย ตัวอย่างประโยชน์ที่จะได้รับอาจะเป็นได้ดังนี้ครับ

ประโยชน์ต่อองค์กร

 • เพิ่มโอกาสความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • ทำให้องค์กรมีระบบในการผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีคุณภาพ
 • มีตัวชี้วัด แผนการดำเนิน การติดตามและประเมินผลระบบอย่างเป็นระบบ
 • มีมาตรการจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆตามระบบที่องค์กรได้รับการรับรอง
 • ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ทำให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากภาครํฐในการส่งเสริมต่อยอดพัฒนาองค์กรในอนาคต
 • ปฏิบัติได้สอดคล้องตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ขอการรับรอง

ประโยชน์ต่อพนักงาน

 • มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
 • ได้รับการฝึกอบรม พัฒนาความรุ้ ความสามารถในการทำงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
 • เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ได้รับการดูแล บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน
 • มีการกำหนดหน้าที่ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
 • มีความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับระบบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประโยชน์ต่อลูกค้า

 • ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรที่ได้มาตรฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ
 • มีความคล่องตัว และการทำงานที่เป็นมาตรฐานเนื่องจากมีระบบมาตรฐานในการดำเนินงานเดียวกันในองค์กรที่มีมาตรฐาน

ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน

 • ไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด สำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
 • มีความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย ถึงแผนรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สำหรับระบบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทำให้ภาพรวมของประเทศมีความน่าเชื่อถือเนื่องจากมีผู้ประกอบการที่ได้ระบบรองมาตรฐานระดับสากล

          KLC ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO โดยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ดูแลท่านจนกระทั่งสามารถผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน
          KLC ช่วยคุณได้ ง่ายนิดเดียว การันตีผ่านการรับรองแน่นอน ในราคาโปรโมชั่น ที่ปรึกษาทำระบบราคาพิเศษ!!

          ปัจจุบัน ISO มีมากมายหลายมาตรฐาน อาทิ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, GHPs/HACCP, ISO 22000, ISO/IEC 17025, ISO 13485, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, มรท.8001, มอก., ISO 22716, BRC, GDP, AS/EN 9100, ISO 39001, ISO 26000, อย.420, ISO 29993 เป็นต้น
          KLC เราพร้อมดูแลจัดทำระบบ ISO จนผ่านการรับรอง

Contact

Address: 42 Soi Rewadee63 Taladkwan,Muang,Nonthaburi 11000

Phone: 02-526-6609

Mobile: 081-374-4882, 081-932-7432

Sale Contact: 082-522-1709

klcconsultthailand@gmail.com

Follow us

Business hours

 Monday-Friday: .......................... 8.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: .............................................. Closed

Calendar Events: ......................... Closed