Article

audits-according-to-iso-19011

การตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

AUDIT หรือ การตรวจ ตามแนวทางของ ISO 19011 หมายถึง การรวมกันระหว่างคำว่า

 • Systematic : ระบบ
 • Independent : ความเป็นอิสระ
 • Documented Process : กระบวนการที่เป็นเอกสาร

          ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่จัดทำเป็นเอกสารในการดำเนินงานอย่างอิสระและเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานเพื่อพิสูจน์เกณฑ์ โดยการดำเนินงานเป็นระบบ เช่น มีการวางแผน การเตรียมตัวหรือเตรียมคำถาม การตรวจ การสรุปผล การรายงานผล การติดตามการแก้ไขและปรับปรุง

โดยการแบ่งประเภทของการตรวจมี 3 แบบ คือ

 • First Party Audit > การตรวจติดตามภายใน
 • Second Party Audit > การตรวจติดตามโดยลูกค้า หรือ การตรวจติดตามผู้ขาย
 • Third Party Audit > การตรวจโดยหน่วยงานรับรอง

ในการตรวจสอบนั้นจะมีวิธีการตรวจเพื่อหาหลักฐาน “3P” ดังนี้

 • PAPER : การตรวจสอบบันทึก
 • PEOPLE : การสัมภาษณ์
 • PRACTICE : การสังเกตการทำงาน

         ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อทำการหาหลักฐานมาแล้ว ผู้ตรวจ (Auditor) จะต้องทำการตรวจสอบความสอดคล้องโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งอาจเป็น ข้อกำหนด ข้อกฎหมาย มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน แล้วทำการตัดสินใจเพื่อสรุปผลการตรวจ โดยผลการตรวจจะถูกแบ่งได้เป็น

 • ความสอดคล้อง (Conformity)
 • ไม่สอดคล้อง (Nonconformity)
 • ข้อสังเกต (Observation)

          เมื่อสรุปผลการตรวจแล้ว หากพบประเด็นความไม่สอดคล้อง ทางผู้ถูกตรวจจะได้รับเอกสารการร้องขอให้แก้ไข (CAR: Corrective Action Request) เพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางการแก้ไขและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ โดยเมื่อถึงกำหนดเวลาแล้วเสร็จทางผ็ตรวจประเมินจะเข้าไปทำการติดตามเพื่อปิดประเด็น จึงถือว่าสิ้นสุดกระบวนการตรวจ


          KLC ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO โดยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ดูแลท่านจนกระทั่งสามารถผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน
          KLC ช่วยคุณได้ ง่ายนิดเดียว การันตีผ่านการรับรองแน่นอน ในราคาโปรโมชั่น ที่ปรึกษาทำระบบราคาพิเศษ!!

          ปัจจุบัน ISO มีมากมายหลายมาตรฐาน อาทิ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, GHPs/HACCP, ISO 22000, ISO/IEC 17025, ISO 13485, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, มรท.8001, มอก., ISO 22716, BRC, GDP, AS/EN 9100, ISO 39001, ISO 26000, อย.420, ISO 29993 เป็นต้น
          KLC เราพร้อมดูแลจัดทำระบบ ISO จนผ่านการรับรอง

Contact

Address: 42 Soi Rewadee63 Taladkwan,Muang,Nonthaburi 11000

Phone: 02-526-6609

Mobile: 081-374-4882, 081-932-7432

Sale Contact: 082-522-1709

klcconsultthailand@gmail.com

Follow us

Business hours

 Monday-Friday: .......................... 8.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: .............................................. Closed

Calendar Events: ......................... Closed