Article

tls-8001-2020-with-an-international-standard-system-for-continuous-improvement

ระบบ มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ กับระบบมาตรฐานสากลเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

          หลังจากสถานประกอบกิจการได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานแล้ว สถานประกอบกิจการต้องมีการธำรงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้กำหนดโดยการประยุกต์ระบบมาตรฐานสากลบูรณาการร่วมกับการดำเนินการตามระบบรับรองมรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ โดยสถานประกอบกิจการต้องทบทวน การจัดการตามข้อกำหนดมาตรฐานทั้งหมดเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงาน และกำหนดวิธีการแก้ไขและป้องกัน รวมทั้ง

พัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตาม ”ข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓” ข้อ ๔.๒.๑ ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร

  1. นโยบายผู้บริหารสูงสุดต้องกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงานเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศอย่างเป็นทางการ รวมทั้งสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยนโยบายต้องแสดงถึงความมุ่งมั่น คือ
    ก) ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้กฎหมายแรงงานและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
    ข) ปรับปรุงการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมอยู่เสมอ
  2. การทบทวนของฝ่ายบริหาร ผู้บริหารระดับสูงต้องทบทวนผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้และข้อกำหนด ๔.๒.๔ การวางแผนและการปฏิบัติ
  3. สถานประกอบกิจการต้องจัดทำ และคงไว้ซึ่งขั้นตอนการตรวจติดตามกระบวนการปฏิบัติตามมาตรฐานและผลการปฏิบัติเป็นระยะ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

          KLC ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO โดยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ดูแลท่านจนกระทั่งสามารถผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน
          KLC ช่วยคุณได้ ง่ายนิดเดียว การันตีผ่านการรับรองแน่นอน ในราคาโปรโมชั่น ที่ปรึกษาทำระบบราคาพิเศษ!!

          ปัจจุบัน ISO มีมากมายหลายมาตรฐาน อาทิ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, GHPs/HACCP, ISO 22000, ISO/IEC 17025, ISO 13485, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, มรท.8001, มอก., ISO 22716, BRC, GDP, AS/EN 9100, ISO 39001, ISO 26000, อย.420, ISO 29993 เป็นต้น
          KLC เราพร้อมดูแลจัดทำระบบ ISO จนผ่านการรับรอง

Contact

Address: 42 Soi Rewadee63 Taladkwan,Muang,Nonthaburi 11000

Phone: 02-526-6609

Mobile: 081-374-4882, 081-932-7432

Sale Contact: 082-522-1709

klcconsultthailand@gmail.com

Follow us

Business hours

 Monday-Friday: .......................... 8.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: .............................................. Closed

Calendar Events: ......................... Closed