Article

tls-8001-2020-system-with-continuous-development-using-the-deming-cycle-principle

ระบบ มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการวงจรเดมมิ่ง

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

          เพื่อให้ปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบรับรองมรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ สถานประกอบการ สามารถนำหลักการวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) มาประยุกต์กรณีที่จัดทำมาตรฐานการจัดการอื่นด้วย สามารถธำรงรักษาระบบโดยนำมาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยมีแนวดำเนินการ ดังนี้

หลักการวงจรเดมมิ่ง หรือ PDCA Cycle

          PDCA Cycle เป็นวัฏจักรการจัดการเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบและการปรับปรุงเพื่อให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้แทนฝ่ายบริหารต้องติดตามผลการดำเนินงานอย่างสมํ่าเสมอในทุก ๔ ขั้นตอน ได้แก่

๑. การวางแผน (Plan) คือ ทำแผนปฏิบัติการกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและทบทวนความเหมาะสม

๒. การปฏิบัติตามแผน (DO) คือ นำแผนไปปฏิบัติให้ครบถ้วนตามกิจกรรมในระยะเวลาที่กำหนดไว้พร้อมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติเพื่อติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

๓. การตรวจสอบ (Check) คือ ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุการที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์โดยพิจารณาจากปัจจัยสี่ของความสำเร็จ (4 M) ได้แก่

๓.๑ คน (Man) คือ บุคลากรที่รับผิดชอบ เช่น ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้แทนลูกจ้างและคณะกรรมการต่างๆ เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดความร่วมมือ

๓.๒ งบประมาณ (Money) คือ ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด เช่น ไม่เพียงพอและไม่ตรงตามความต้องการ

๓.๓ วัสดุอุปกรณ์ (Material) คือ วัสดุอุปกรณ์รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนด เช่น ไม่เพียงพอและไม่ตรงตามความต้องการ

๓.๔ การจัดการ (Management) คือ การจัดการบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งหากขาดปัจจัยใดไปก็จะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. การปรับปรุง (Act) คือ นำผลที่ได้รับจากขั้นตอนการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง หรือนำผลปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

การจัดการด้วย PDCA Cycle จะเป็นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


          KLC ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO โดยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ดูแลท่านจนกระทั่งสามารถผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน
          KLC ช่วยคุณได้ ง่ายนิดเดียว การันตีผ่านการรับรองแน่นอน ในราคาโปรโมชั่น ที่ปรึกษาทำระบบราคาพิเศษ!!

          ปัจจุบัน ISO มีมากมายหลายมาตรฐาน อาทิ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, GHPs/HACCP, ISO 22000, ISO/IEC 17025, ISO 13485, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, มรท.8001, มอก., ISO 22716, BRC, GDP, AS/EN 9100, ISO 39001, ISO 26000, อย.420, ISO 29993 เป็นต้น
          KLC เราพร้อมดูแลจัดทำระบบ ISO จนผ่านการรับรอง

Contact

Address: 42 Soi Rewadee63 Taladkwan,Muang,Nonthaburi 11000

Phone: 02-526-6609

Mobile: 081-374-4882, 081-932-7432

Sale Contact: 082-522-1709

klcconsultthailand@gmail.com

Follow us

Business hours

 Monday-Friday: .......................... 8.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: .............................................. Closed

Calendar Events: ......................... Closed