Article

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
important-prepare-iso45001

เป็นการให้องค์กรพิจารณาประเด็นภายนอกและภายใน

  • ที่สัมพันธ์กับจุดประสงค์ขององค์กรหรือที่มีผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ (Intended Outcomes) ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&SMS)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
context-of-the-organization-iso45001

ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ (Understanding the need and expectation of worker And other interested parties)

องค์กร ต้อง กำหนด
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และผู้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ OH&SMS
  • ความต้องการและความคาดหวัง

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
iso45001_UNSAFEACT_EXPLAINED

คำศัพท์ที่สำคัญที่ต้องรู้ของ ISO 45001

  • อุบัติการณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ
  • เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) หมายถึง

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
term_and_definitions_iso45001

คำศัพท์และบทนิยามที่สำคัญของ ISO 45001 (Terms and definitions)

  • Interested party / Stakeholder (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
    บุคคลหรือองค์กรที่สามารถส่งผลกระทบ ได้รับผลกระทบ หรือเข้าใจว่าได้รับผลกระทบโดยการตัดสินใจหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
  • Worker (ทั้งที่จ่ายค่าจ้างและไม่จ่ายค่าจ้าง)

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
Benefit_ISO45001

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System)

  • มาตรฐาน ISO 45001 นี้ช่วยให้องค์กรบรรลุ Intended outcomes ของ OH&S-MS สอดคล้องกับ OH&S policy ขององค์กร Intended outcomes ประกอบด้วย

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
ISO45001

“เถียงไม่ได้ว่าตัวแปรหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ คือ พนักงานในองค์กร”


คุณตระหนัก!! ใส่ใจความปลอดภัยเพียงพอแล้วหรือยัง !! ISO 45001 คือคำตอบของคุณ
ISO 45001 เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นการใช้กลยุทธ์เชิงดำเนินการทางธุรกิจที่สนับสนุนการทำงานให้มีความปลอดภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์

Contact

Address: 42 Soi Rewadee63 Taladkwan,Muang,Nonthaburi 11000

Phone: 02-969-7738

Mobile: 081-3744882, 081-9327432

Sale Contact: 082-522-1709

klcconsultthailand@gmail.com

Follow us

Business hours

Our suppoer available to help you 24 hours a day, seven days week

Monday-Friday: ............... 8.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: ............................................ Closed

Calendar Events: .......................... Closed